Rảnh Qcodes sẽ cập nhật một số chức năng miễn phí...