Bảng giá dịch vụ – Phụ thu

Tên dịch vụ Giá Ghi chú
Cài đặt site lần đầu Miễn phí
Chuyển host lần đầu Miễn phí
Chuyển host không dữ liệu 150.000 đ 1 lần, tính từ lần chuyển thứ 2
Chuyển host có giữ nguyên dữ liệu 200.000 đ 1 lần, tính từ lần chuyển thứ 2
Đổi tên miền khác 150.000 đ 1 lần, cài mới, không dữ liệu cũ
Đổi tên miền khác 200.000 đ 1 lần, giữ nguyên dữ liệu từ tên miền cũ
Code riêng bất kỳ chức năng gì Thoả thuận Nếu nâng cấp phiên bản mới sẽ mất code riêng