Thông báo

Thông Báo Change Key của Link Api Get offer và Api Get CRHiện tại có rất nhiều các bên xấu đang scan Token của link api get offer và api get CR , để dò lấy offers và các hành vi xấu khác
Và TOKEN cũ rất ngắn vì thế rất dễ bị scan , nên Qcodes sẽ thay đổi TOKEN và dài khó hơn để tránh scan

Lưu ý: 2 link trên là link API để Get thông tin offers và CR chỉ để add vào các tool auto click hoặc tool checklive bên ngoài các sản phẩm của Qcodes và Shadow , vì thế sẽ không ảnh hưởng bất kì link nào khác như link click , link lead hay api system network… ở site Qcodes

Các admin dùng tool auto click hoặc tool checklive bên ngoài các sản phẩm của Qcodes và Shadow nên click change key ở 2 dòng và gửi lại link cho chủ tool add nếu cần

Còn các admin không sử dụng bất kì tool auto click hoặc tool checklive bên ngoài chỉ cần nhấn change và tiếp tục sử dụng site bình thường

Thank All !