Thông báo

System Trackie error Postback

Hiện tại tất cả Network đang sử dụng System Trackie đang lỗi không Send conversion về site offer , vì thế các admin đang làm việc với các Network sử dụng System Trackie thì liên hệ với admin Network để họ FIX

Thank ALl !